Home / Actueel / Van zoekgebieden naar zoeklocaties

Van zoekgebieden naar zoeklocaties

Onderzoeksbureau bekijkt welke locaties het meest geschikt zijn om energie op te wekken

De afgelopen maanden hebben inwoners en ondernemers uit Hengelo, maar ook uit de buurgemeenten, hun mening gegeven over de Hengelose zoekgebieden om duurzame energie op te wekken. Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn gaat nu aan de slag om de verschillende zoekgebieden te vergelijken. Het bureau start met een analyse van de zoekgebieden. Doel is om een goed beeld te krijgen hoe de verschillende zoekgebieden voor zonne- en windenergie zich tot elkaar verhouden en welke kansen er liggen. Dit leidt tot een zogenoemde voorkeursvolgorde van zoeklocaties waar wind- en zonne-energie opgewekt kan worden.

Wethouder Claudio Bruggink van Duurzaamheid wil de vaart erin houden: ‘Klimaatverandering tegengaan is misschien wel de grootste opgave van deze eeuw. Daarom willen we ervoor zorgen dat we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken, zoals aardgas en aardolie. Duurzame energie opwekken is het antwoord. En daar gaan we de komende jaren in Hengelo samen met onze inwoners en andere belanghebbenden vol voor.’

Hengelo’s Buiten

Afgelopen herfst heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Hengelo’s Buiten vastgesteld. Daarin zijn de zoekgebieden aangewezen waar duurzame energie opgewekt kan worden. In november en december zijn de inwoners van Hengelo, maar ook van de buurgemeenten, daarover geïnformeerd. In december en januari hebben inwoners en ondernemers mee kunnen praten over de zoekgebieden via digitale energiemarkten, spreekuren in het stadhuis en online vervolggesprekken. Ook is een enquête over dit onderwerp gehouden onder de deelnemers van het Hengelo Panel.

Locaties om zonne- en windenergie op te wekken

Nu is onderzoeksbureau Bosch & van Rijn aan zet om de zoekgebieden te onderzoeken op geschiktheid; welk gebied is meer geschikt dan het andere? Het bureau vergelijkt de verschillende gebieden en kijkt naar het effect van zonnevelden en windturbines op het landschap en de lokale natuur en hoeveel een gebied ‘aan kan’. Maar Bosch & van Rijn kijkt bijvoorbeeld ook of er wel genoeg ruimte is op het elektriciteitsnet.

Het onderzoeksrapport en de opmerkingen van inwoners en ondernemers van afgelopen maanden vormen de input voor een zogenoemd ontwerp omgevingsprogramma dat na het onderzoek gemaakt wordt. In dit omgevingsprogramma komt te staan hoe Hengelo duurzame energie gaat opwekken in de zoekgebieden en op welke wijze dat gebeurt en met wie.

Karavaan van de nieuwe energie

In mei – juni stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp omgevingsprogramma vast en legt het voor aan de samenleving. Voor zover de corona-maatregelen dat toelaten, gebeurt dat via de ‘Karavaan van de Nieuwe Energie’ die verschillende wijken en buurten aandoet om opmerkingen en aanvullingen op te halen. Ook worden opnieuw (digitale) spreekuren georganiseerd over het ontwerp omgevingsprogramma. Inwoners kunnen meepraten en hun ideeën delen. Daarnaast gaat Hengelo in gesprek met grondeigenaren, pachters en bewonersorganisaties, ook buiten de gemeente.

Besluitvorming

In juli en augustus verwerkt de gemeente Hengelo de reacties en ideeën in het omgevingsprogramma over het duurzaam opwekken van energie in Hengelo. In september – oktober neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het omgevingsprogramma. In het najaar besluit de gemeenteraad.

RES Twente

Hengelo is niet de enige gemeente die bezig is om duurzame energie op te wekken. Onder meer de 14 Twentse gemeenten, waterschap, provincie, netwerkbeheerders en andere partners werken samen aan de Regionale Energie Strategie (RES) Twente. Twente wil in 2030 49% CO2 besparen. Dat is de opgave van het Nationaal Klimaatakkoord. Voor Twente betekent het dat in 2030 de helft van het huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opgewekt wordt met wind- en zonne-energie én dat gebouwen op betaalbare wijze aardgasvrij verwarmd kunnen worden. Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben deze week het voorlopig ontwerp Regionale Energiestrategie Twente 1.0 goedgekeurd en voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat is een belangrijke tussenstap op weg naar de definitieve RES Twente 1.0. Het voorlopig ontwerp is bedoeld om de komende periode reacties te verzamelen, onder meer van de Hengelose gemeenteraad. Eén van de belangrijkste afspraken in dit ontwerp is de verschuiving die Twente wil realiseren naar 60% windenergie en 40% zonne-energie om de energierekening voor de inwoners betaalbaar te houden.

Kijk voor meer informatie op: https://www.hengelo.nl/nieuwe-energie/Nieuws/Van-zoekgebieden-naar-zoeklocaties.html