Verkeersbesluit Haaksbergerstraat tussen Binnenhavenstraat en Kanaalstraat
Geplaatst op 8 maart 2018

Verkeersbesluit verbod stil te staan op Haaksbergerstraat tussen Binnenhavenstraat en Kanaalstraat


Op het wegvak van de Haaksbergerstraat, tussen de Binnenhavenstraat en de Kanaalstraat, bevindt zich de aansluiting van het fietspad van en naar de Oelerbrug. Fietsers hebben voorrang op het verkeer op de Haaksbergerstraat. Om het zicht op het fietsverkeer te waarborgen is enkele jaren geleden een parkeerverbod ingesteld in de omgeving van de aansluiting. Dit parkeerverbod is aangegeven door middel van gele onderbroken markering. Doordat de markering snel vervaagd en slecht zichtbaar is staan er met regelmaat auto’s geparkeerd, vlak bij de fietsaansluiting. Ook mogen auto’s binnen het parkeerverbod stil staan naast de fietsaansluiting. Beide situaties leiden tot slecht zicht op fietsverkeer en

kunnen hierdoor leiden tot verkeersonveilige situaties.


Maatregel

Door langs de gehele westzijde van het wegvak van de Haaksbergerstraat, tussen de Binnenhavenstraat en de Kanaalstraat een verbod in te stellen om stil te staan, wordt het zicht op de fietsaansluiting in alle situaties goed gewaarborgd. Doordat de maatregel voor het gehele wegvak geldt, wordt tevens voorkomen dat stilstaande of geparkeerde voertuigen gepasseerd worden via de betonnen goten. De maatregel draagt bij aan de verkeersveiligheid, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen van schade aan gemeentelijke eigendommen.


Het verbod wordt aangegeven door middel van bebording, welke herhaald worden op de plek van de fietsaansluiting. De bestaande gele markering wordt verwijderd. Parkeren en laden en lossen van deaanliggende bedrijven kan plaatsvinden op eigen terrein of langs de overzijde (oostzijde) van de rijbaan.De laad- en losplaats aan de westzijde van de rijbaan blijft ondanks dit verkeersbesluit gehandhaafd. Laden en lossen van goederen mag hier blijven plaatsvinden.


Bezwaar

Wanneer u belanghebbende bent kunt u, tijdens de inzagetermijn, een gemotiveerd bezwaarschrift in-dienen bij het college van B en W. De inzagatermijn is van 7 maart tot en met 17 april 2018. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gerichten de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle)vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift.

Sponsoren